Fmenu Not Found
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 25705
 بازدید امروز : 2211
 کل بازدید : 7563616
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/2660
نظرسنجی
چنانچه باخرابی تلفن ثابت خودمواجه شده اید رفع خرابی راچگونه ارزیابی می نمایید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد

ولادت حضرت امام زین العابدین (ع) مبارک باد

اساسنامه شركت مخابرات استان خوزستان

 بخش اول : مقدمه ، نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز اصلی شرکتبا توجه به تبدیل شرکت مخابرات ایران به شرکت سهامی عام که در اجرای بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهــارم توسعه اقتصــادی ، اجتمـاعی ، وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی صــورت گرفته وبه شمـــاره 325081 در اداره ثبت شــــرکتها ثبت شده است ، شـرکت مخابرات استان خوزستان که براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/1372 تاسیس شده و اساسنامه آن در جلسه اول بهمن ماه 1376 کمیسیون مشترک امور اداری واستخدامی وامور پست وتلگراف ونیرو تصویب ودر تاریخ چهارم بهمن ماه 1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، با اصلاحاتی به شرح مورد آتی در مجمع عمومی شرکت تصویب وجایگزین اســـاســنامه سابق می شود ومتعلق به دارندگان سهامی است که طبق مقررات اساسنامه حاضر سهم به آنها تعلق خواهد گرفت .


نام شـــرکت عبارتست از شـــرکت مخابرات استـان خوزستان  (سهامی خاص ) که در این اساسنامه از این پس ، شرکت نامیده می شود .

ماده 2 – موضوع شرکت

 موضوع شرکت عبارتست است از ایجاد بهره برداری ، توسعه ونگهداری شبـــکه های تلفن ثابت ( با سیم یا بی سیم ) ، در حوزه شبــکه های غیـــرمادر مخابراتی در قالب تحقق اهــداف وبرنامه های شـــرکت مخابرات ایـران ( سهامی عام ) وانجام وظایف واختیارات مقرر در اساسنامه وقانون تاسیس مصوب سال 1350 شرکت مخابرات ایران در شبکه تلفن ثابت استان خوزستان  واجرای تکالیف شــرکت مخابرات ایران ( طبق پروانه صادره به شمـــاره 1100/100 مورخ 29/4/87 ) در مواردی از قبیل نگهداری ، توسعه شبــکه های داده و سیار که مطابق قرارداد به استان تفویض اختیار میشود.


فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.


تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر  اهواز در استان خوزستان و محدوده فعالیت آن در سطح همان استان است .انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهـــر دیگر داخل کشــور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد ، لیکن تعیین وتغییر نشانی در همان شهر ، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت .

 
بخش دوم : سرمایه و سهام سرمایه شرکت مبلغ 2.679.971.137.340 ریال ( دو هزاروششصدوهفتادونه میلیاردونهصــدوهفتادویک میلیون ویکصدوسی وهفت هزاروسیصدوچهل ریال ) است که به 2.679.971.137 ریال سهم عادی 1000 ریالی ومبلغ 360 ریال پاره سهم با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است .

  ماده 6- غیرقابل تقسیم بودن سهم
سهام

 شرکت غیرقابل تقسیم است .


تغییرات سرمایه شرکتدر صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . دعوت از این مجمع برای بررسی وتصویب موضوع تغییر سرمایه ، با رعایت این اساسنامه انجام می شود. تصویب مجمع عمومی فوق العــاده و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از طریق صــدور سهــام جدید قابل افزایش می باشد تادیه مبلغ سهمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است .
• 
پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام
• 
تبدیل مطالبات نقدی حال شده از شرکت به سهام جدید
• 
انتقال سود تقسیم نشده اندوخته با عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
• 
تبصره : انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .

  ماده 9 – کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت ، مجتمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند . مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت به متساوی انجام می شود .

 


بخش چهارم : مجامع عمومی

 

ماده 10-  وظايف واختیارات مجامع عمومی

وظایف واختیارات مجامع عمومی عادی وفوق العـــاده شـــرکت ، همان وظایف واختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی وفوق العاده شرکت های سهامی است .


 
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت ، به صورت زیر تشکیل میشوند:
1- 
مجمع عمومی عادی : این مجمع باید حداقل هر سال دوبار ، برگ رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:
• 
استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل
• 
بررسی وتصویب صورت های مالی سال مالی قبل
• 
تصویب میزان سود تقسیمی
• 
تصویب حقوق ومزایای میزان پاداش وحق حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
• 
تعیین بازرس یا بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت و حق الزحمه آنها
• 
تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• 
انتخاب مدیران


ماده 11- شرایط حضور در مجامع ومشارکت در رای گیری
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل با قائم مقام قانونی وصاحب سهــم و همچنین حضور نماینده یا نماینـــدگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است . هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت .
نماینده با نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام باید توسط هیات مدیره آن شــرکت تعیین و جهت حضـــور در مجمع عمومی صاحبان سهام معرفی شوند و در صورت تعدد آنان تصمیم اکثریت نمـــایندگان معرفی شده ملاک تصمیم گیری خواهد بود .


ماده 12 – دعوت به مجامع عمومی
برای تشکیل مجامع عمومی ،از طریق دعوتنامه کتبی از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد دستور جلسه ، تاریخ ، ساعت  ومحل تشکیل مجتمع ، در آگهی دعوت ذکر خواهد شد.


ماده 13 – دستور جلسه
دستور جلسه هرمجع عمومی را مقام دعوت کننده قانونی تعیین می نماید تمامی موارد دستور جلســه باید به صراحت در دعوتنامه ذکر شود .موارد مهـم از قبیل انتخاب اعضـــای هیات مدیره انتخاب بازرس ، تقسیم ســود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعــالیت ، قابل طرح در بخش سایر موارد نمی باشد . موضوعـــاتی که به استثنـــای موارد فوق در دستـــور جلسه پیش بینی شده است ، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود ، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند

ماده 14 - اداره جلسات مجمع
مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به عنوان رئیس مجمع و مدیرعامل شرکت مذکور به عنوان منشی و دو نفر از اعضاء هیات مدیره شـــرکت مخابرات ایران به عنوان ناظر اداره میشود.


ماده 15 – طریقه اخذ رای
اخذ رای به صورت شفاهی مثلاً با بلند کردن دست با قیام به عنوان اعلام موافقت صـــورت می پذیرد در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران خاص در مجمع ، رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد ، اخذ رای بصورت کتبی بعمل خواهدآمد.
تبصره : اخذ رای درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس ، الزاما، بصورت کتبی خواهد بود .


ماده 16 – حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهام که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود . مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهــامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری با رعایت ماده 13 و19 این اســـاسنامه خواهد نمود. مشـــروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

 
ماده 17 – اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی ، تصمیمات همواره با اکثــریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلســـه رسمی و معتبر خواهد بود . مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است . در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عــدد مدیریتی که باید انتخاب شوند ضـــریب می شود و حق رای هر رای دهنـــده برابر با حاصل ضریب مذکور خواهد بود . رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بیـــن چنـــدنفر که مایــل باشد تقسیم کند .


ماده 18 – حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده واخذ رای
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهـــام که حق رای دارند حاضـــر باشند . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت میشــود و این بار با حضـــور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضردر جلســه رسمی معتبر خواهد بود .

بخش پنجم : هیات مدیره


ماده 19 – تعداد اعضای هیات مدیره
شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که بوسیلـــه مجمع عمومی عــادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند وهمه آنها قابل عزل وانتخاب مجدد میباشنــداز این تعداد 2 عضو غیـــرموظف بوده و باید از اعضاء هیات مدیره شرکت اصلی وبا سایر شرکتهای عضو گروه باشند.

 تبصره : مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر امضای اصلی نسبت به انتخاب یک با چند عضو علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید .
تبصره 1 : مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر امضای اصلی نسبت به انتخاب یک با چندعضو علی البدل هیات مدیره براساس الویت اقدام نماید.
تبصره 2 : حداقل یکی از اعضای هیات مدیره باید دارای تحصیلات مالی (حسابداری ،مدیریت مالی ، اقتصاد ، سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی ) با تجربه کافی مرتبط باشد .
تبصره 3 : اعضاء هیات مدیره می توانند اعضاء غیر موظف سایر شرکت های گروه باشند.


ماده 20 – تکمیل اعضای هیات مدیره
در صورتی که بنا به دلایلی نظیر فوت ، عزل ، استعفاء و... عده اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده با وجود نداشته باشد ، هیات مدیره موظف است حداکثـــر ظرف مــدت یک ماده درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره نمایند.


ماده 21- استعفای اعضای هیات مدیره
در صورتیکه هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد.


ماده 22 – غیبت در جلسات هیات مدیره
عدم حضور هریک از اعضای هیات مدیره بیش از چهارجلســــه متوالی یا شش جلســـه متناوب درطول یک سال شمسی، بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود.تشخیص موجه بودن غیبت یا گزارش هیات مدیره بر عهده مجمع عمومی است.


ماده 23- مدت ماموریت مدیران
مدت ماموریت مدیران دو سال است.ماموریت آنها تا وقتی که تشــــریفات راجع به ثبت و آگهی انتخــــاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.


ماده 24- سهام وثیقه
هریک از مدیران باید حداقل ده هزار سهـم از سهام شـــرکت را در تمام مــدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بســـپارد این سهام برای تضمین خســـاراتی است که ممکــن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شـــود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقــال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است,سهام مذکور در صندوق شـــرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.وثیقه بودن این سهام مانع اســـتفاده از حق رای آنها در مجـــامع عمــــومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده 25-رئیس ، نایب رئیس و منشی هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید که توسط رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود.رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید که این مدت قابل تمدید می باشد.


ماده 26- تشکیل جلسات هیات مدیره
ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط هیات مدیره تعیین می شود.هیات مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها باید از یک ماه تجاوز کند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس ویا دونفر از اعضاء هیات مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله متعارفی ر عایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیران ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.


ماده 27- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء وحداقل سه عضو معتبر خواهد بود.


ماده 28- صورت جلسات هیات مدیره
برای هریک از جلسات هیات مدیره ، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد.نام مدیران حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ صورت جلسه ذکر میشود.نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در زیر صورتجلسه قید شود.


ماده 29- اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و هر نوع عملیات ومعاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد ، دارای اختیارات نامحدود است از قبیل :
1- 
نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی ، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی .
2- 
پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی
3- 
پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق ودستمزد به مجمع عمومی
4- 
پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به مجمع عمومی
5- 
افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر با کسب اجازه از مجمع عمومی

6- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
7- 
صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
8- 
انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل، فسخ با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در
ماده 2 این اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیه ایفاعات
تبصره : فروش اموال غیر منقول صرفاً پس از اخذ مجوز مجمع عمومی صاحبان سهام امکان پذیر میباشد .
9- 
اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری وصنعتی ، کپی رایت وکلیه امتیازات
10- 
به امانت گذاردن هرنوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با اخذ مجوز از مجمع عمومی
11- 
تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکتها وموسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ونظر موافق مجمع عمومی
12- 
رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کراراً با موافقت مجمع عمومی اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی با عمومی و دیوان عدالت اداری و با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جلسه حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش استرداد اسناد به دادخواست با دعوا ادعای جعل با انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح تا سطح معاملات متوسط یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی وقطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی وتخفیف عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول با رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر وزیان ناشی از جرایم وامور مشابه دیگر
13- 
تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس
14- 
تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس
15- 
پیشنهاد تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها
16- 
پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی
17- 
پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

ماده 30 – پاداش اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل
هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش بارعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود .این نسبت به هیج وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند . تعیین میزان پرداخت پاداش از محل مذکور برای اعضاء هیات مدیره به تصویب مجمع خواهد بود .


ماده 31 - معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک با عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند . احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است .


ماده 32 – اعطای وام یا اعتبار به مدیران
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره ، حق ندارند هیچگونه وام با اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت  نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است . ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلســات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همســــر و پدر ومادر واجداد واولاد و برادر وخواهر اشخـــاص مذکور در این ماده هم میشود .


ماده 33- رقابت مدیران با شرکت
مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات وفعالیتهای شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ونیز حق داشتن سهم در شرکت های دیگر با ماموریت مشابه را ندارند و نمی توانند سهام دار شرکتهایی با موضوعات مشابه باشند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر دراین ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت .


ماده 34 – مدیرعامل
هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از داخل یا خارج از شرکت بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات مشروحه در ماده 33 را به مدیرعامل تفویض نماید .مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد .
تبصره : نام ، مشخصات وحدود اختیارات مدیرعامل ، باید با ارسال نسخه ای صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.


ماده 35 – بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل
درصورتی که به دلیل استعفاء برکناری ، قوت یا هردلیل دیگری ، سمت مدیرعاملی شرکت بلاتصدی شده ، هیات مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند ، در صورتیکه انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد ، هیات مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده یک نفر را بعنوان سرپرست با دارا بودن کلیه وظایف ومسئولیتهای مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید .

ماده 36- صاحبان امضای مجاز
کلیه اوراق قراردادها واسناد تعهدآور شرکت ، توسط مدیرعامل یا نماینده وی و نماینده منتخب هیات مدیره امضاء میشود .اسامی این اشخاص طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام میشود .


بخش ششم : بازرس


ماده 37 – انتخاب بازرس
مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت ، برای مدت یکسال تعیین نماید .


ماده 38 – وظایف بازرس
بازرس علاوه بر مسئولیتهای قانونی ، وظایف ومسئولیتهای زیر را بر عهده دارد .
1) 
اظهار نظر درخصوص صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ؟؟ و آئین نامه ها
2) 
ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران


ماده 39 – حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین میشود ، مدیران ، کارکنان و افراد تحت تکفل بازرس حق ندارند وجه ، دارایی وامتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند .


بخش هفتم:  حسابهای شرکت

 
ماده40- سال مالی
سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هرسال آغاز میشود ، و در روز آخر ماه اسفند همان ماه به پایان میرسد.


ماده 41- حساب های سالانه
هیات مدیره شرکت باید حداکثر ظرف یکماه پس از انقضای هرسال مالی ، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.


ماده 42- صورتهای مالی
صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی ، باید حداثر ظرف مدت 2 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.


ماده 43 – اندوخته قانونی واختیاری
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهادهیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود .

بخش هشتم : انحلال و تصفیه


    ماده 44- موارد اختیاری انحلال شرکت
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات قانون تجارت و قانون مرتبط و پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران می تواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجتمع ارائه شود . تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل 75 درصداز دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت .


   ماده 45 – تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با منابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.


بخش نهم : سایر موارد


   ماده 46 – موضوعات پیش بینی نشده
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری خواهدبود.


     ماده 47 – مواد اساسنامه
این اساسنامه مشتمل بر 47 ماده و 8 تبصره بوده و در تاریخ 26/2/88 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .


• 
بررسی وتصویب بودجه شرکت
• 
اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی وبرنامه های عملیات آتی شرکت
• 
تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی واستخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
• 
تصویب تعرفه های خدمات مرتبط / شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
• 
تصویب تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب وتعدیل نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
• 
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
- مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل میشود:
• 
تغییر در مفاد اساسنامه
• 
تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش(
• 
انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط وپروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)
تبصره : تفویض تصویب حقوق ومزایا ، میزان پاداش وحق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. 

سرمایه شــرکت با
ماده 8- شیوه افزایش سرمایه
هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش با افزایش منحصرا
ماده 7 – تصویب تغییرات سرمایه
بخش سوم :
ماده 5 – میزان سرمایه و تعداد سهام
ماده 4- تابعیت و مرکز اصلی شرکت
ماده 3- مدت شرکت 
               
ماده 1 – نام و نوع شرکت
مقدمهاخبارIنقشه سايتIتماس با ماI جایگاه های مرتبط

Telecommunication company of Khoozestan.